Årsstämmor nu på söndag den 4/7 kl 10.00

Söndagen den 4 juli är det dags för de tre föreningarnas traditionella årsstämmor på vår fina
dansbana. Vi startar kl 10.00 och försöker klara av alla tre stämmorna i följd lagom till lunch. Även i år gör Covid-19-pandemien att vi känner oss tvingade att göra en viss ändring i hur vi kommer att gå tillväga. För att vi ska kunna hålla avstånd till varandra på sätt som Folkhälsomyndigheten önskar kommer vi inte att vara inne i Dansbanan utan stämmorna kommer att äga rum utomhus oavsett väderlek. Det gäller således att klä sig rätt. För att hantera smittorisker på bästa sätt ber vi även i år att varje fastighet endast representeras av en person. Många av oss har hunnit bli vaccinerade, men
inte alla. Därför är det fortfarande mycket viktigt att vi tar hänsyn till varandra för att inte riskera någon annans hälsa. Bär gärna munskydd.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Årsstämmor nu på söndag den 4/7 kl 10.00

Midsommarfirande inställt

Gemensamt firande av midsommar inställt på Wettersö grund av pandemin och risk för trängsel. 

Vi ser fram emot firandet 2022!☀️ 
WFFF

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Midsommarfirande inställt

Grovavfallsfärjan 2021

På grovavfallsfärjan kan du lämna:
Färgat glas: till exempel flaskor, burkar, övriga förpackningar av glas.
Ofärgat glas: till exempel flaskor, burkar, övriga förpackningar av glas.
Elavfall: till exempel lampor och ljuskällor, el- och batteridrivna leksaker, telefoner, brödrostar, vitvaror, elverktyg.
Farligt avfall: till exempel målarfärg, lösningsmedel, spillolja, bekämpningsmedel.
Grovavfall till sortering: till exempel stoppade möbler, madrasser, textilier. Obs: Inget byggavfall!
Metall: till exempel cyklar, barnvagnar, kastruller och stekpannor, verktyg (yxa, såg).
Träavfall: till exempel möbler i trä, leksaker och husgeråd i trä. Obs: Ej impregnerat trä!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Grovavfallsfärjan 2021

WFFF SommarAgenda 2021

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för WFFF SommarAgenda 2021

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLA BOENDE PÅ WETTERSÖ OCH KRINGLIGGANDE ÖAR

Inledning

Trafikförvaltningen i Region Stockholm har låtit göra en utredning om den framtida sjötrafiken i Stockholms skärgård. Orsaken till utredningen är att fartygsflottan är tämligen ålderstigen och behöver ersättas med ett relativt stort antal nya fartyg. Den stora frågan är då om de nya fartygen ska vara stora fartyg (ungefär som idag) eller små fartyg. Utredningen har skickats på remiss med 25 september som sista datum för remissvar.

Hur har utredningen gått till?

En extern konsult har skickat en webenkät har till 2092 av totalt 3 000 bofasta personer i skärgården och 964 personer har svarat (sid 86). Samråd har genomförts med affärsidkare och intresseorganisationer i skärgården. De fritidsboende i skärgården har över huvud taget inte blivit tillfrågade. De bofasta som har blivit tillfrågade bor på någon av de 14 kärnöar, (begreppet definieras på sid 6 i utredningsförslaget), som har identifierats.

Vad har utredningen kommit fram till?

Stockholms skärgård består av ungefär 24 000 öar. Av dessa har bara 14 valts ut, så kallade kärnöar.

Det sker ca 1,8 miljoner påstigningar i sjötrafiken. 75 % av den totala mängden resor utförs under sommarhalvåret (sid 42). Den bofasta befolkningen och affärsidkarna i skärgården utgör 10 – 15 % av resenärerna i sjötrafiken. Detta innebär högt räknat att de bofasta gör ca 270 000 resor i sjötrafiken året runt (1.800.000 * 15 %) och att fritidsboende och utflyktsresenärer försiktigt räknat gör ca 1 147 500 resor under sommarhalvåret 1.800.000 * 75 % * 85 %).

Utredningen diskuterar två olika alternativ. Alternativ 1 innebär en i princip oförändrad struktur för skärgårdstrafiken. För alternativ 1 krävs nyanskaffning av ett mindre antal större fartyg.

Alternativ två innebär en radikalt ändrad struktur för skärgårdstrafiken. I detta alternativ skapas ett antal replipunkter (begreppet definieras på sid 6 i utredningsförslaget) på fastlandet. Till dessa replipunkter ska de resande  färdas med buss för att sedan byta färdsätt till mindre fartyg. Dessa mindre fartyg ska primärt trafikera de utpekade kärnöarna (den så kallade bastrafiken) och sekundärt trafikera övriga öar.

Baserat på den mycket begränsade webundersökningen föreslås i utredningen att alternativ 2 ska väljas.

Vad betyder utredningsförslaget för boende på Wettersö och kringliggande öar?

Vår replipunkt blir antingen Norrtälje eller Furusund. Dit ska vi ta oss med buss släpande på all packning som vi har med oss. På replipunkten ska vi byta till båt. Det finns ännu inget förslag om det bara är fråga om detta byte av färdmedel eller om vi ska tvingas byta från en båt till en annan på den kärnö dit den första båten går. Till kärnöarna föreslås tätare turtäthet, men övriga öar förbigås med tystnad i utredningen.

Alternativ 2 lär innebära kraftigt försämrade rese-möjligheter för oss Wettersö och kringliggande öar i form av glesare trafik och längre restid.

Hur agerar vi som föreningar?

Vi arbetar för närvarande med ett remissvar, som kommer att skickas in innan remisstidens utgång. I remissvaret kommer vi att

  1. Vara mycket kritiska till det föreslagna alternativet (alternativ 2);
  2. Kräva att utredningen görs om från grunden och att då betydligt fler intressenter än bara fastboende på kärnöar får komma till tals; och
  3. Kräva att utredningens alternativ 1 läggs som grund för Region Stockholms beslut för det fall Region Stockholm beslutar att inte göra om utredningen från grunden.

Vi kommer vidare att kontakta Regiontrafikrådet Kristoffer Tamsons för att få framföra våra synpunkter på utredningen.

Vi har via Susi Hofstetter fått kontakt med föreningen på Svartlöga. Styrelseordföranden i Svartlögaföreningen (Stig Orustfjord) har skickat ut en uppmaning till sina medlemmar att kontakta honom om man är intresserad av att inleda ett organiserat motstånd mot förslaget. Man har även vänt sig till sina näraliggande grannöar Rödlöga, Söderöra och Norröra med samma uppmaning.

Förslaget till förändrad struktur för skärgårdstrafiken kommer att läggas ut på Wettersös hemsida, www.wetterso.se 

 Vad kan du som enskild medlem göra?

Du kan till exempel

  1. Skicka dina synpunkter till trafikförvaltningen registrator.tf@sll.se
  2. Uppvakta din lokala politiker;
  3. Informera andra du känner, som kan bli drabbade av förslaget; och
  4. Kontakta Nils von Koch, nils.vonkoch@telia.com eller mobil 070-576 66 99, om du vill hjälpa till i motståndet mot förslaget, så kan han förmedla dina kontaktuppgifter till Stig Orustfjord.

Wettersö 2020-09-20

Nils von Koch                                  Arne Leeb
Ordförande VSBSF                        Ordförande VNSF

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLA BOENDE PÅ WETTERSÖ OCH KRINGLIGGANDE ÖAR

VNSF Protokoll 2020

Publicerat i Info | Kommentarer inaktiverade för VNSF Protokoll 2020

Midsommarfirande 2020 – Inställt

Med en vecka kvar till midsommar så måste vi tyvärr med stor sorg
meddela att årets midsommarfirande måste ställas in. Detta då
Folkhälsomyndigheten inte har ändat sina riktlinjer och allmänna
råd om att sammankomster på mer än 50 personer inte är tillåtna.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Midsommarfirande 2020 – Inställt

Styrelsen informerar

BRYGGAN I STRÖMSUNDET

VSBSF har upphandlat reparation av den brygga i Strömsundet, som primärt är till för tillfällig förtöjning av båtar för boende på Aspöarna med flera öar. Arbetena påbörjas på måndag den  15 juni och ska vara klara till midsommar. Placeringen av bojar kommer att justeras något för att öka tillgängligheten. En fjärde boj kommer att läggas ut.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Styrelsen informerar

SommarAgenda 2020

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för SommarAgenda 2020

Grovavfallsfärjan 2020

Här är tiderna för grovavfallsfärjan som lägger till vid lastarberget.
Torsdag 25/6 10.00 – 12.00
Fredag 11/9 10.15 – 12.00
Detaljer vad du kan och inte kan lämna på färjan hittar du här.
https://roslagsvatten.se/osteraker/schema-grovavfallsfarjan-2020/671

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Grovavfallsfärjan 2020