VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLA BOENDE PÅ WETTERSÖ OCH KRINGLIGGANDE ÖAR

Inledning

Trafikförvaltningen i Region Stockholm har låtit göra en utredning om den framtida sjötrafiken i Stockholms skärgård. Orsaken till utredningen är att fartygsflottan är tämligen ålderstigen och behöver ersättas med ett relativt stort antal nya fartyg. Den stora frågan är då om de nya fartygen ska vara stora fartyg (ungefär som idag) eller små fartyg. Utredningen har skickats på remiss med 25 september som sista datum för remissvar.

Hur har utredningen gått till?

En extern konsult har skickat en webenkät har till 2092 av totalt 3 000 bofasta personer i skärgården och 964 personer har svarat (sid 86). Samråd har genomförts med affärsidkare och intresseorganisationer i skärgården. De fritidsboende i skärgården har över huvud taget inte blivit tillfrågade. De bofasta som har blivit tillfrågade bor på någon av de 14 kärnöar, (begreppet definieras på sid 6 i utredningsförslaget), som har identifierats.

Vad har utredningen kommit fram till?

Stockholms skärgård består av ungefär 24 000 öar. Av dessa har bara 14 valts ut, så kallade kärnöar.

Det sker ca 1,8 miljoner påstigningar i sjötrafiken. 75 % av den totala mängden resor utförs under sommarhalvåret (sid 42). Den bofasta befolkningen och affärsidkarna i skärgården utgör 10 – 15 % av resenärerna i sjötrafiken. Detta innebär högt räknat att de bofasta gör ca 270 000 resor i sjötrafiken året runt (1.800.000 * 15 %) och att fritidsboende och utflyktsresenärer försiktigt räknat gör ca 1 147 500 resor under sommarhalvåret 1.800.000 * 75 % * 85 %).

Utredningen diskuterar två olika alternativ. Alternativ 1 innebär en i princip oförändrad struktur för skärgårdstrafiken. För alternativ 1 krävs nyanskaffning av ett mindre antal större fartyg.

Alternativ två innebär en radikalt ändrad struktur för skärgårdstrafiken. I detta alternativ skapas ett antal replipunkter (begreppet definieras på sid 6 i utredningsförslaget) på fastlandet. Till dessa replipunkter ska de resande  färdas med buss för att sedan byta färdsätt till mindre fartyg. Dessa mindre fartyg ska primärt trafikera de utpekade kärnöarna (den så kallade bastrafiken) och sekundärt trafikera övriga öar.

Baserat på den mycket begränsade webundersökningen föreslås i utredningen att alternativ 2 ska väljas.

Vad betyder utredningsförslaget för boende på Wettersö och kringliggande öar?

Vår replipunkt blir antingen Norrtälje eller Furusund. Dit ska vi ta oss med buss släpande på all packning som vi har med oss. På replipunkten ska vi byta till båt. Det finns ännu inget förslag om det bara är fråga om detta byte av färdmedel eller om vi ska tvingas byta från en båt till en annan på den kärnö dit den första båten går. Till kärnöarna föreslås tätare turtäthet, men övriga öar förbigås med tystnad i utredningen.

Alternativ 2 lär innebära kraftigt försämrade rese-möjligheter för oss Wettersö och kringliggande öar i form av glesare trafik och längre restid.

Hur agerar vi som föreningar?

Vi arbetar för närvarande med ett remissvar, som kommer att skickas in innan remisstidens utgång. I remissvaret kommer vi att

  1. Vara mycket kritiska till det föreslagna alternativet (alternativ 2);
  2. Kräva att utredningen görs om från grunden och att då betydligt fler intressenter än bara fastboende på kärnöar får komma till tals; och
  3. Kräva att utredningens alternativ 1 läggs som grund för Region Stockholms beslut för det fall Region Stockholm beslutar att inte göra om utredningen från grunden.

Vi kommer vidare att kontakta Regiontrafikrådet Kristoffer Tamsons för att få framföra våra synpunkter på utredningen.

Vi har via Susi Hofstetter fått kontakt med föreningen på Svartlöga. Styrelseordföranden i Svartlögaföreningen (Stig Orustfjord) har skickat ut en uppmaning till sina medlemmar att kontakta honom om man är intresserad av att inleda ett organiserat motstånd mot förslaget. Man har även vänt sig till sina näraliggande grannöar Rödlöga, Söderöra och Norröra med samma uppmaning.

Förslaget till förändrad struktur för skärgårdstrafiken kommer att läggas ut på Wettersös hemsida, www.wetterso.se 

 Vad kan du som enskild medlem göra?

Du kan till exempel

  1. Skicka dina synpunkter till trafikförvaltningen registrator.tf@sll.se
  2. Uppvakta din lokala politiker;
  3. Informera andra du känner, som kan bli drabbade av förslaget; och
  4. Kontakta Nils von Koch, nils.vonkoch@telia.com eller mobil 070-576 66 99, om du vill hjälpa till i motståndet mot förslaget, så kan han förmedla dina kontaktuppgifter till Stig Orustfjord.

Wettersö 2020-09-20

Nils von Koch                                  Arne Leeb
Ordförande VSBSF                        Ordförande VNSF

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.