Motorfordonspolicy

  1. Det råder ett generellt förbud mot framförande av varje slags motorfordon och motorredskap på samfällda vägar och markytor.

  2. Nöjesåkning och persontransporter är helt förbjudna.

  3. Innehavaren av Vättersös enda näringsfastighet, Vättersö 1:197, får vid behov framföra motorfordon på samfällda vägar och markytor.

  4. Professionella nyttotransporter, såsom transporter för sophämtning, är tillåtna.

  5. Andra leverantörer anlitade av VSBSF får framföra fordon nödvändiga för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

  6. Leverantörer till boende får efter tillstånd från styrelsen framföra motorfordon nödvändiga för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Transportvägen ska besiktigas både före och efter transport. Besiktningen ska protokollföras. Eventuella skador betalas av beställaren, dvs den boende.

  7. Fyrhjulingar, traktorer, trädgårdstraktorer etc. får endast framföras för hämtning av tyngre föremål från brygga till bostad och tvärtom.

  8. Fyrhjulingar, traktorer, trädgårdstraktorer etc. får också framföras till Lastarbergskajen i samband med grovsophämtning. Båt ska dock användas i görligaste mån.

  9. En åldersgräns om 18 år gäller vid framförande av fyrhjulingar, traktorer, trädgårdstraktorer och andra motorredskap på samfällda vägar och markytor.

  10. Inget fordon som framförs få, ha en bruttovikt på mer än 10.000 kg vid torrt väglag. Vid annat väglag gäller en lägre bruttovikt, som överenskoms med styrelsen. 11. Styrelsen anser att en högsta hastighet om 15 km/timme är lämplig och vädjar till alla att respektera denna hastighet.